Organisaatio

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen organisaatio

Pelastuslaitos toimii osana Ylivieskan kaupungin organisaatiota. Pelastuslaitoksella on oma johtokunta, jossa on kuntien nimeämät edustajat kustakin alueen kunnasta. Johtokunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Pelastusjohtaja toimii johtokunnan esittelijänä.

Pelastuslaitoksen alueeseen kuuluu 17 kuntaa. Johtokunta on jakanut pelastuslaitoksen alueen kahteen hallinnolliseen toimialueeseen. Toimialueiden johtoon on pelastusjohtaja on nimennyt määräaikaiseen tehtävään kaksi toimialueen päällikköä. He vastaavat toimialueensa hallinnosta, pelastustoimen palvelutuotannon johtamisesta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta toimialueellaan. Toimialueen päälliköt kuuluvat pelastuslaitoksen johtoryhmään. Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelujen johtamisesta vastaa ensihoitopäällikkö,jonka alaisena toimii kolme ensihoidon esimiestä ja ensihoitajat. Lisäksi ensihoidon vastuualueelle kuuluu koko pelastuslaitoksen ensivastetoiminnan kehittäminen, ohjaus ja koordinointi. Ensihoitopäällikkö on myös johtoryhmän jäsen.

Palvelutuotantomme suunnittelua, ohjausta ja kehittämistä koordinoi kehitystoiminnan henkilöstö, johon pelastusjohtaja on nimittänyt määräaikaiseen tehtävään riskienhallintapäällikön ja pelastuspäällikön. Heidän tehtävänä on myös toimia kehitystoimintaan nimettyjen määräaikaisten eri osavastuualueiden tiimien vetäjinä sekä vastata eräistä tukipalveluista. Toimialueiden päälliköt toimivat myös joidenkin tiimien vetäjinä. Myös riskienhallintapäällikkö ja pelastuspäällikkö kuuluvat pelastuslaitoksen johtoryhmään.

Määräaikaisten tiimien jäseniksi on nimetty pelastuslaitoksen alueen henkilöstöä heidän oma halukkuutensa ja ammatillinen kiinnostuksensa huomioonottaen. Kehitystoiminnan tiimien avulla saadaan koko alueen henkilöstön osaaminen yksittäisiltä paloasemilta koko pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen ja siten hyödyksi palvelutuotantoon koko alueella.

Pelastuslaitoksen henkilöstöön kuuluu päätoimista, kokopäivätoimista henkilökuntaa noin 160 henkilöä. Keskeisessä asemassa päivittäisissä pelastustehtävissä toimii pelastuslaitoksen 25:llä eri paloasemalla toimenpidepalkkaista henkilöstöä noin 560 henkilöä. Heidän päätyönsä on jonkun toisen työnantajan palveluksessa, mutta he ovat mahdollisuuksiensa mukaan hälytettävissä erilaisiin onnettomuustilanteisiin suorittamaan vaativia pelastustoiminnan työtehtäviä. Näiden eri sopimuspalokuntien henkilöstö on siis vapaaehtoishenkilöstöön lukeutuvaa, pelastustoimintaan osallistuvaa henkilöä. Heille järjestetään pelastuslaitoksen toimesta peruskoulutus tehtäviinsä sekä lähes viikoittain harjoitukset, joissa keskeistä on osaamisen ylläpito ja kehittäminen erilaisia pelastustehtäviä varten. Lisäksi useilla pelastuslaitoksemme sopimuspalokunnilla on myös nuoriso-osasto ja naisosasto.

Pelastuslaitoksen organisaatiokaavio aukeaa linkistä: Organisaatiokaavio 2017