Ensihoitoyksiköt ja hoitovälineet

Ensihoitoyksiköt ja hoitovälineet

Ensihoitoyksiköt on jaettu kahteen  eri hoitotasoon, jotka eroavat toisistaan henkilöstön koulutuksen, varustuksen ja lääkkeiden osalta.

Perustason ensihoitoyksikkö

Perustason ensihoidossa kyetään tekemään potilaan peruselintoimintojen tilanarvio, aloittamaan välittömien henkeä uhkaavien tilojen hoitotoimet ja ennalta laadittujen ohjeiden mukaan antamaan luonnollista tietä annosteltavia lääkkeitä, kuten nitraattia ja asetyylisalisyylihappoa.
Perustason työntekijän on oltava terveydenhuollon ammattihenkilö esim. lähihoitaja, sairaanhoitaja. Myös pelastaja tutkinnonsuorittanut tai sitä vastaava aikaisempi tutkinnon suorittanut henkilö voi toimita perustason ensihoitajan tehtävissä.  Perustason yksikössä ainakin toisella työntekijällä on oltava ensihoidon suuntaus. 

Hoitotason ensihoitoyksikkö

Hoitotasoon sisältyy perustason lisäksi mm. potilaan tarkennettu tilan ja hoidon tarpeen arvio, kohdennetut oireenmukaiset ja löydösperusteiset tutkimukset, vaativammat hoitotoimenpiteet ja suonensisäisen lääkityksen annostelu ensihoitajien toimesta.
Hoitotason työntekijältä vaaditaan Ensihoitaja AMK tutkinto tai laillistetun sairaanhoitajan pätevyys joka on suorittanut hoitotason ensihoidon 30 opintopisteen erikoistumisopinnot. Sekä  PPSHP:n hyväksymän tasotestin suorituksen hyväksytysti. Hoitotason yksikössä ainakin toisen työntekijän on täytettävä nämä kriteerit.

Ensivasteyksikkö

Tilattuasi ambulanssin hätänumerosta 112, voi kohteeseen tulla ensimmäisenä pelastuslaitoksen ensivasteyksikkö. Ensivasteyksikkö lähetetään kohteeseen silloin, kun ambulanssia ei ole heti saatavissa. Pelastusyksikössä on hätätilapotilaan hoitamiseen koulutettu henkilöstö ja ensitoimenpiteissä tarvittava välineistö. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on tuoda apua mahdollisimman nopeasti paikalle ja siten parantaa potilaan selviytymismahdollisuuksia. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta, vaan kuljetus suoritetaan ensihoitoyksikön toimesta.