Ilmoitus kulotuksesta tai avotulesta

Ilmoitus kulotuksesta tai avotulesta

 

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua. (Pelastuslaki 8 §)

Tulenkäyttö, josta muodostuu merkittävästi savua, voidaan määritellä mm. seuraavasti:

Olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu

Pienimuotoisesta risujen ja oksien polttamisesta ei tarvitse ilmoittaa pelastuslaitokselle, tällä tarkoitetaan nuotion kokoista risunpolttoa, josta ei muodostu merkittävästi savua

Merkittävyyttä voidaan arvioida yleisesti myös siten, että nuotion kokoinen on pieni, mutta juhannuskokon kokoinen on jo merkittävä

Voit tehdä ilmoituksen ensisijaisesti pelastustoimi.fi-sivun sähköisen asioinnin kautta.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä virka-aikana (arkisin klo 8 - 16) ilmoituksen paikkakuntasi paloasemalle: https://www.jokipelastus.fi/paloasemien-tulosalue

Yleisiä ohjeita avotulen tekoon:

Ilmoittaminen pelastuslaitokselle ei vapauta avotulen sytyttäjää vastuusta

Avotulen sytyttäjä vastaa mm. ettei tuli pääse leviämään hallitsemattomasti, tuli ei jää ilman valvontaa ja tarvittaessa paikalla on riittävästi henkilöitä ja alkusammutuskalustoa.

Avotulta ei saa sytyttää toisen maalle ilman lupaa

Taajama-alueilla polttaminen on pääsääntöisesti kielletty, polttamista voi rajoittaa lisäksi polttopaikkakunnan ympäristösuojelumääräykset. Tarvittaessa määräykset voi selvittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta

Polttamisesta ei saa aiheutua savuhaittoja naapureille eikä tulipalon vaaraa

Ruohikko- ja metsäpalovaroituksen aikana tai pelastusviranomaisen erikseen kieltämänä avotulta ei saa sytyttää. Voimassa olevat varoitukset voi tarkastaa ilmatieteenlaitoksen sivuilta https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Avotulen pitäjän kannattaa olla näkyvästi esillä avotulen pitopaikan välittömässä läheisyydessä, jotta ohikulkijat huomaavat kyseessä olevan hallittu tulen käsittely. Polttamisen on tapahduttava riittävän pienissä erissä, mielellään valoisan aikana.

Näillä toimenpiteillä vähennetään kansalaisten tekemiä erheellisiä hätäilmoituksia hätäkeskukseen ja palokunnan turhaa paikalla käyntiä.

Turvallista ja huolellista tulen käsittelyä toivottaa Jokilaaksojen pelastuslaitos